وصف عشقم

ساخت وبلاگ
چکیده :   خدايـــــــــــا ،دخـلـم با خـــرجـم نميـــخــواند ،کـــم آورده ام ،صـــبري کـــه داده بـــودي تـ... با عنوان : وصف عشقم بخوانید :

 

خدايـــــــــــا ،
دخـلـم با خـــرجـم نميـــخــواند ،
کـــم آورده ام ،
صـــبري کـــه داده بـــودي تــمــام شـــد ،
ولـــي دردم همـــچـــنان باقيــــــست
 !!!
بدهکـــــــــار قلــــــبم شـــده ام ،
ميــــــدانم شـــرمنــــــده ام نميــــــکنـــي؛
باز هــــــم صـــبـــــــر ميــــــخـــواهــــــم
...خـــدايــــا
 . . 
ايــــن خـر شـيــــطــون رو بــــزن چــــلاق کــن
 !..
تـا مـن ديــگــه ســوارش نــشـم
 !!ســــخـــت اســـت وقتـــي از شـــدت بـــغـــض
گـــلـــو درد بگـــيري
و هـــمـــه بگـــويـــند
 
لبـــاس گـــرم بـــپـــوش
 !!!چـــه ديـــر فهـــميــــدم
بغــــلـــم کـــه ميـــکـــردي
 
چـــشـــمـــانـــتو کــه مي بســـتي
به فـــكــــر عشـــقـــت بـــوديحکـــايت تلـــخيـــست
 ...
مانــــــده ام بــــــراي تــــــــــــو
رفتـــــــــه اي بــــــراي ديـــگـــــــــري
 …بـــه مــن کـــه رســـــيدي ؛
چــقدر سـَــرت شــــلوغ شــد
ميـــدونســـتم پــاقــدمـــم خــوبـه
امــــا نــــه ديــــگه ايـــن قـــــددلــــم تنـــگ ميـــشـــود گـــاهـــي
... 
کــمــي بــرگــرد
.. 
بــــــي انـــصــاف
...!از "نبـــــــــودنــــــت" دلـــگـــير نيـــســـتم
...
از اينـــکـــه روزگــــــاري "بــــــودي"، دلگـــيــــرمدلــــــم ميـــخـــواد کــــــولـــمـــو بـــبــــندم، مستـــقيم برم گـــردنـــه حـــيران
بعـــد بشـــينم يـــه گوشـــه، کولـــمو بـــزارم بغـــلم، بگـــم ســـلــام آقـــاي گـــردنه،
 
شـــما حيـــرانيـــد؟
بگـــه : بـــلـــي
بگــــــم منـــم هـــميــــــنطور،
خـــوشـــبخـــتم
 ...!!!دوســــــت دارم با يكـــي بشـــينم صحــــــبت كـــنم
بـــعـــدش نـــگـــم
 :
كـــاش بـــهـــش نمـــيگفتـــم
.بــــــراي دوبــــاره آمـــدنـــش دعـــا نکـــن ،
شـــايـــد وقتـــي آمـــد ؛
هـــمـــانـــي نبـــاشـــد کـــه رفـــته بـــود
 ....!!مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم
....
حــــــق نـــــــــداري خــــــروار خــــــروار بـــــــــري
...يــــــه آدمــــــايي هــــــم هســـتنـــد
 ...
کــــــه هيــــــچ وقــــــت تـــرکـــت نمـــيکنـــن
!
ولــــــي بـــلـــدن کــــــاري کـــنـــن
تــــــا خــــــودت يـــواش يـــواش تــــــرکشــــــون کـــنـــي
...فــــکر کـــنـــم
بـــه بــــــوي عـــطـــر تـــو حســـاســـيــت دارم
هـــمـــين کـــه در ذهـــنــــم مـــي پـــيچــــد
از چــِــشـــم
اشـــک مــــــي آيــــــد
....وقتــــــي "يــــــک" مــــــــرد مـــيتــــــونه خـــوشـــحـــالـــت کـــنه
..
چـــــه احتـــيـــاجـــي بـــه "دوميــــــــش" هـــســـــت
..!خـــيلي از آدم هـــايـــي که دوســـت دارن با شـــما باشنــــــد ؛
از روي عـــلاقـــه به شـــمـــا نيـــســـت ،
صـــرفاً به خـــاطـــر اين که چشـــم ندارند شـــما را با کـــسِ ديگـــري ببـــينـــند
 !
آن زمـــانـــي که مطـــمــــــئن شــــــدند تـــنـــها هســـتيـــد
تنــــــهـــا يـــتان مي گـــذارنــــــد
 ... !!.گيــــــريم پشــــــت صحـــنه کــــــات نمـــي دهــــــند
تـــا کــــــي خـــود را
در آيـــنـــه
گـــريـــم ميکــــــني ؟مــــرد اونــــه که قلبتــــو شـــــارژ کنــــه نه سيــــم کارتتـــــو
 !!! 
بفهــــــــــم
 !گــــــاهـــي شـــايـــد لازم بـــاشــــــد از يـــــــــاد بــــــبـــريم
...
نگــــــاه آن هـــايي که با نبــــــودنشــــــان، بــــــودنـــمـــان را بـــه بـــازي گرفتـــند
!!!اســــــم مــــــــرا هـــم ثـــبـــت کـــنيـــد
در گينــــــــــــــــس
..
مـــي تــــــوانـــم در آغـــــــــــوش "او
"
جـــــــــان بــــــدهــــــم آســـــــــان
...فـــقــــــط دوري نـــيســـت کـــه آدم رو ميـــســـوزونــــــه
....
بــــــودن و مــــــال تــــــو نـــبـــودن ؛
دردش بـــيــــــشـــتره
 ... !!!لـــيـــــــــلي
 ........
به قـــصـــه ي خـــود بـــازگــــــرد
....!!!
اينـــجـــا مـــجنــــــون بـــا هـــمـــه ي لــــــيلـــي هـــــــــا"محـــــــــــــــرم"اســـت
....
بــــــه جـــز لـــيلـــي خـــــــــودشبــه ريسه مي کشــــم
 .. 
اشکــــهايــم را
 
امشب چـــقـــدر،
 
کـــوچـــه دلــــم چراغــــــاني ســـت
...ايــــــن روزهــــــا اگــــــه کــــسي گفــــت
:
من عـــاشـــقـــتــــم”…
بـــپــــرس: تــــا ســــاعــــــت چنـــــد....؟كـــــــآش دنيــــــآ برعـــكــــــس بـــود
بـــه جــــــاي اينکـــه آدمـــــا عـــاشق بشونــــد
عــــاشقــــا آدم مـــيشدنــــداستــــــادم تـــو بـــودي
کـــه دو واحـــد "عـــشق" را نـــتوانســـتم پـــاس کـــنم
..
استــــــادم تنـــهايـــي شـــد
تـــمـــام واحـــدهـــاي "درد" را پــــــاس شــــــدم
...!!!ســــــلامتــــــي اونــــــايي که خيــــــلي تنـــهــــــان
نـــه که نمـــيتـــونـــن با کـــســـي باشـــن
فـــقـــط دلـــشـــون نمـــيخـــواد بــــــا هر کـــســـي باشــــــن
.....!در دستــــــرس بودنــــــت ديــــــگر بــــــرايم ارزش نــــــدارد
 ….
اکــــــنون نــــــه مـــشـــتـــرک هســـــــــتي ؛
نــــــه مــــــورد نظــــــر
 … !!!آدمـــــها... مثـــل مـــوبـــايل ها
 low battery نــــدارند اکثــــرا بـــدون اخـــطار قبلـــي... و 
خـــــيلي نــــــاگـــــهــاني ... تـــمـــام ميـــشـــونـــــد
 ....!!!بــــه ســـلامتـــي اونــــــايي که جــــــرئت دارن وميـــگـــن: ديـــگـــه
نمـــيخـــوامـــت
نه اونـــــايـــــي کــــــه ميگـــن: ميــــــدوني تــــــو لايـــق بهـــتراز مـــنـــي
...خيــــــلي مـــواظـــب بـــاش
!!
اگــــــه با شـــنيـــدن صـــداش دلـــت لــــــرزيد
...
اگــــــه با بــــــدي هـــاش فـــرار نـــکـــردي و مــــــونــــــدي
...
دـــيگـــه تـــمـــومــــــه
...!!
اون شــــــده هـــمـــه ي دنــــــيــــــات
...عـــشـــق مثـــل کـــشيـــدن دو ســــــر يــــــک کِــــــش مـــيمـــونـــه
 
کـــه 2 نـــفر دارن ميـــکــــــشنـــش
اگــــــه يـــکـــي‌ ولــــــش کـــنـــه
دردش واســـه کـــســـي‌ ميـــمـــونه کـــه هنـــوز اونـــو ســـفـــت نـــگـــاه داشــــــته
.....!حــــــالم تـــوپ اســــــت
...
حــــــال همــــــان تـــوپـــي را دارم که افـــتـــاده در خــــــانــــــه ي هــــــمـــســـايـــه اي
کــــــه تـــهـــديـــد کـــــــــرده
 :
اگـــر بـــار ديگـــر بيـــفـــتد... با کـــارد تيـــکه پــــــاره اش ميـــکنـــم
!تــــــــو به رفــــــتـــنت ادامــــــــــــه بـــــــــده
ايـــــــــن اشــــــــــــک ها
ربـــــــــطــــــي بــــــه تـــــــــــو نـــــــــدارديـــعــــنـــي ميـــشـــود روزي کــــــه
..........
رويِ همــــيـــن صفــــحـه بـــنـــويـــســــــم
:
"آمــــــــــــد....
کــــــه بــــــمــــانــــــــــــد
"...

حیف که روی تو غیرت دارم،وگرنه روسریت را از همین سطر باز می کردمکه همه ببینندچه خیالی بافته ام

از موهایت…
.
.
.
بـا ایـن شـراب هـا
مـسـت نـمـی شـوم دیـگـر
بـایـد دوبـاره سـراغ چـشـم هـای تـو بـیـایـم !
.
.http://uupload.ir/files/cehc_0.948224001325263883_irannaz_com.jpg
.
گاهی
هوس میکنم
در آغوشت حل شوم !
باهمه سردیت،
هنوز
برایم گرمترین حس دنیایی …!
.
.
.
ایـنـکـــه
میـان دسـتـانَـت
لـحـظـه ای‌ چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم…
و دنـیــــا بـــه سکـوت صـــدای‌
نَـفَـس هــایَـت فــــرو رَوَد
نمیــــدانــــــی‌ …
چه هـیـجـــانــــی‌ ست …
.
.
.
تو در هوای تمام شعرهایم
جا مانده ای!
خودت را که میگیری از بیت هایم،
هوای جملاتم ابری میشود…
با من بمان، تا پاییز شعرهایم
با تو اردیبهشت شود…

عشق من عزیز مندر وصف عشقم,شعری در وصف عشقم,...
ما را در سایت عشق من عزیز من دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 9 مهر 1395 ساعت: 9:24